2012. március 17., szombat

Bizalom a betűben

13. századi ferences kolostor scriptorimua (íróműhely)
Forcalquier, Franciaország, 20. században 
Szent Ferencet ma is igen sok ember érzi közel magához, egyszerű és közvetlen, mindenkit elfogadó személyisége könnyen utat talál a modern emberhez.Ugyanúgy ismerős nekünk az a "bűnös" polgári közeg is, amelybe Firenze gazdag kereskedőjeként beleszületett, és ismerősek a város peremére szoruló nyomorultak is. A  szegénység mellett radikális elköteleződése és prófétai életmódja még a 60-as évek minden hagyomány ellen lázadó hippiit is megérintette.

Azonban, amikor figyelmesen olvasom  Celanói Tamás Ferenc-életrajzait, akkor egy-egy mellékmondaton megakadok, mintha szakadék szélére lépnék, és mentális erőfeszítéseket kell tennem, hogy ezt a szakadékot áthidalhassam

Most  nem egy "lelki" szakadékról szeretnék írni, hanem egy olyanról, amely a modernitás előtti ember kultúrája és a mienk között tátong: a betű tiszteletéről.

Mindezt egy blogra írom, körübelül 1 óra leforgása alatt (igaz egy fél évvel ezelőtti bejegyzéscsonkot kibővítve), és mindjárt közzé is teszem, megadva a lehetőséget több ezer embernek, hogy elolvassa, de minimum a heti átlag 100 olvasómnak.
Ugyanis ma az írástudás a legtriviálisabb dolgok egyike, csakúgy, mint az írások publikálása. Blogok, facebook, twitter és még sorolhatnám  milliónyi felhasználója éjjel-nappal megállás nélkül különféle szövegeket produkál és soha nem látott nyilvánosság elé szórja szavait, amelyeket mondhatni szinte erőfeszítés és energiabefektetés nélkül bármikor elérhetünk korlátlan mennyiségben. Az írott szó olyan devalvációjának lehetünk kortársai, amellyel egyelőre nem tudunk mit kezdeni, pedig akarunk.

Akarunk. Az írott szó "európai-típusú" szakralitását a monasztikus rendek könyvkezelési kultúrája  alakította ki a Római Birodalom bukása után. Később az írás formálisan elszakadhatott az egyháztól, elszakadhatott az (isteni eredetű) királyi udvartól, és legújabban elszakadhat a vallás helyett legutoljára talált egységesítő kerettől, a nemzettől is, kapcsolata a "szent"-tel tartósabbnak tűnik. A szenttel, amit európai keresztény kultúránk egyben az abszolút szépnek, igaznak és jónak is ismer, mert akarta így ismerni: ugyanis ezekben a kategóriában tudta megfogalmazni a művészet mindig is érzett kapcsolatát keresztény hitével.

Az író működhet cinikus, minden értékből kiábrándult ateistaként (bár mint többen rámutattak: valójában nem, mert ha megír valamit, akkor azzal a tettel, hogy megírta, hitet tesz amellet, hogy az írás és a szöveg közre adása ér valamit - azonban ügyesen álcázhatja ezt a hitét), de az olvasó azonban soha nem  hajlandó így működni. (És nagyon frusztrálja az olyan mű, amely ki akarja őt ábrándítani).
Ennek talán az az oka, hogy ha elolvasunk egy (bármilyen) könyvet, akkor azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy hatalmat szeretnénk adni neki magunk fölött: vidítson fel, rendítsen meg, felejtesse el velünk magányunkat, bajunkat, növelje a tudásunkat. Ez a hatalomátadás (vagy önkontroll átadás) kemény kifejezés, szeretjük az  "kikapcsolódás" szóval helyettesíteni, ugyanis ezt már annyit használtuk, hogy elfelejtettük a szó szerinti értelmét.

Az antik kultúrák úgy tartották, az ember a szívével gondolkodik. A Biblia is így fejezi ki magát. Ezt a tényt sokan az ókori civilizációk orvosi fejletlenségének (az idegrendszer nem ismerése) bizonyítására szokták felhozni. Ezek az emberek elfelejtik, hogy a Biblia nem idegműtétek leírására szakosodott kézikönyv. Kifejezésmódját ennek tükrében kell megérteni.
Aki egy kicsit is odafigyel önmagára (nem kell hívőnek lennie), az hamar belátja, hogy gondolataink igen kis része szoros értelemben vett intellektuális tevékenység. Sok álom, ábránd, félelem, öröm van bennünk. A gondolataink olyan dolgok, amelyek a fejünkben járnak és többek között érzelmi állapotunkat, másokhoz való hozzáállásunkat is meghatározzák és befolyásolják. "Folyton ez jár a fejemben, és annyira idegesít... most nem tudok figyelni" vagy "Olyan boldog vagyok, alig várom már, hogy..., és azután..., és ha nem..." A gondolataink igenis a szívünkre hatnak, ott érezzük őket: kiegyensúlyozottá, összeszedetté vagy szétszórttá tesznek bennünket. Ezért fontos odafigyelnünk a gondolatainkra. Ezért olyan divatosak manapság a "pozitív gondolkodást" reklámozó könyvek - mert rövid távon tényleg működnek. "Csak" Istent hagyják ki, de erről egy másik bejegyzésben szólok majd.

Az ókori lelki ember az olvasást is a szív tevékenységének tekintette. Az egyiptomi remeteségre épülő monasztikus kultúra ez alapján alakította ki a szöveghez való viszonyulását. A szó a szívhez szól, az élő szót még meg kellett válogatni, de az írott szó, mivel kizárólagosan a monostorokban élt tovább, abszolút bizalomra tett szert.
Szent Jeromosnak álmában még választani kellett: Vergilius és Cicero vagy Krisztus barátja kíván-e lenni, ő az utóbbit választva elhagyta könyveit és remeteségbe vonult - hogy  aztán (hatalmas pogány műveltségét felhasználva) maradandót alkosson a szent, keresztény irodalom, a szív irodalma számára. A XIV. század emberét Vergilius, bár nem léphetett be, a menny kapujáig megbízhatóan elkísérhette, mert már megvolt a bizalom az írott szövegben.

A bizalom megrendülése várható volt a szövegek tömegtermelésének megjelenésével. Ez a bizalom nehezen és sok torzulással, de átvészelte a könyvnyomtatást, de a digitális forradalomban elvérezni látszik
Ugyanakkor erre a bizalomra nagy szükségünk van. Bizalomra arra, hogyha nem is a teljes igazságot ismerjük meg abban a könyvben, az igazság egy szikrája benne van, és megérint. Mert enélkül a bizalom nélkül nincs igazi olvasás: nem tudom átadni magam neki. Ha nem is lennénk különösebben aggódós természetűek, akkor mai kultúránk beépített mechanizmusai rombolják ezt a bizalmat (és a bizalmat az emberekben is), például az "idő pénz", "használd ki az időd", a "a cél a hatalom, a tudás hatalom, amit olvasol "tudás"-e, hasznos-e?"
Talán ez magyarázza, hogy sokszor miért gyerekkori olvasásainkat találjuk a legszebbeknek, miért a gyerekkönyvek kerülnek a TOP 100 könyv első helyeire.

Lehetséges-e úgy tekinteni ma még az írott szóra, (a Szentíráson kívül is), mint Isten ajándékára? Mit mondhat nekünk az a bibliai kifejezés, amely úgy nevezi Isten Fiát, hogy Ige?

XXIX. fejezet: A szeretetről, amellyel a Teremtő kedvéért valamennyi teremtmény iránt viseltetett; a külső és belső ember leírása. 

Szent Ferenc kézírása és rajza (Tau-kereszt),
Áldás Leó testvérnek, 13. század.
Ma az assissi bazilika sekrestyéjéban található.
"Ezért ha valahol, útszéleken, házban vagy kint a határban valami írást talált, akár isteni, akár emberi szó volt rajta, azt a legnagyobb tisztelettel felemelte, és szent, vagy legalább tisztességes helyre rejtette azzal a megokolással, hogy esetleg az Úr neve vagy más Rá vonatkozó szó is előfordulhat rajta. 
Mikor egyszer az egyik testvér megkérdezte tőle, miért gyűjti olyan szorgalmasan a pogányok [görög és latin ókori írók] írásait és általában olyan írásokat, melyeken nem fordul elő az Úr neve, ő így válaszolt neki: "Azért, fiam, mert ott azok a betűk is szerepelnek, melyekből az Úristen dicsőséges neve összetevődik. Ami jó tehát bennük foglaltatik, az nem a pogányokra, sőt általában nem az emberekre, hanem egyes-egyedül Istenre tartozik, akié minden jó." Nem kevésbé csodálatos, hogy ha üdvözlő vagy buzdító levelet íratott, a világ minden kincséért meg nem engedte volna, hogy akár csak egy betűt vagy szótagot is kitöröljenek belőle, még akkor sem, ha az fölösleges vagy éppen hibás volt."

Az ún. Szent Ferenc Misszálé
A többi oldal itt olvasható: http://art.thewalters.org/viewwoa.aspx?id=34845
Pontosan datálható, hogy Assisiben ezt használták a miséken Ferenc korában.
"Történt azonban egy napon, hogy az említett templomban [Porcinkula] éppen azt az evangéliumi szakaszt olvasták fel, melyben az Úr szétküldötte tanítványait prédikálni. Isten szentje, aki szintén jelen volt a szentmisén, megértette ugyan az evangélium szavait, a mise végeztével mégis odajárult a pap elé, és könyörögve kérte, magyarázza meg neki részletesebben a hallottakat. Ez készséggel hajlott kérésére. Szent Ferenc pedig, mikor meghallotta, hogy Krisztus tanítványainak sem aranyat, sem ezüstöt, sem pénzt nem szabad maguknál tartaniuk; az útra sem erszényt, sem tarisznyát, sem kenyeret, sem botot nem szabad magukkal vinniük; sem sarut, sem két köntöst, nem szabad viselniük, hanem szüntelenül az Isten országát és bűnbánatot kell hirdetniük, tüstént felujjongott a Szentlélekben: "Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok! A szent atya túláradó örömmel mindjárt hozzálátott a hallottak megvalósításához. Egy percnyi késedelmet nem tűrt, csakhogy minél előbb tettel is megvalósítsa azt, amit az imént füllel hallott."

A misekönyv a Walters Art Museum középkori misekönyveket
bemutató kiállításán volt látható.
A következő angol nyelvű filmecske is oda készült:

2012. március 13., kedd

Kalkuttai Boldog Teréz: A hivatás lelkitükre

Mennyire tudatosult bennem
az élet és a kegyelem ajándéka,
melyet a keresztségemben nyertem?
Hányszor fordulok napközben lelkem mélyén Jézushoz?
Tudatában vagyok-e Istentől kapott
különleges hivatásomnak,
s úgy élek-e mint akit sokak közül
választott ki az Úr?
Tetteimmel hirdetem-e a világnak,
hogy csak Istenért élek?
Kész vagyok beengedni Jézust,
amikor szívem ajtaja előtt áll és kopogtat?
Istennek szentelt életet élek-e?
Életemben az övé az első hely?
Kitartok-e mellette,
vagy pedig saját biztonságomért
és egyéni céljaimért küzdök? 
Isten iránti hűségem, mely a liturgiából
és az imádságból táplálkozik,
megnyilvánul-e munkámban?
Teljesen szabadon követem-e Krisztust,
vagy csak utánzom a többieket?
Boldoggá tesz az, amit cselekszem?
És ha akaratom ellenére kell esetleg engedelmeskednem?
És ha le kell mondanom valamiről, ami jár nekem?
Hűségesen kitartok-e hivatásomban?
Kitartásom élő hitből fakad-e?
Tudatában vagyok-e annak,
hogy maga az Úr hívott el engem?
Emlékszem-e a meghívás pillanatára?
Hűséges maradok-e akkor is,
ha egy ellenszenves személyt kell szolgálnom?
Vajon az a szeretet vezérel, amelyet
a Szentlélek áraszt a szívembe?
Felismerem-e életemben egyáltalán a Szentlelket?
Kiüresítettem-e magamat, mint Krisztus?
Figyelmesen hallgatom-e Isten sugallatait?

Ritkán szoktam imakönyvből imádkozni, azonban az elmúlt napokban Teréz anya imádságai nagyban segítettek abban, hogy egy kicsit visszatérjen a szívem Istenhez. Gondoltam megosztom ezeket kedves olvasóimmal.
Elgondolkodtatott Teréz anya személyes kitartása nem mindennapi hivatásában. "Divatossága" miatt sokáig nem foglalkoztatott a személye, de az ősszel kezembe kerültek lelkivezetőihez írt levelei, amelyek mélyen megrendítettek. Habár önkényes a válogatás (hiszen több ezer levelet írt szerte a világba, többen kitér lelki dolgokra), mégis egy őszinte önvallomás ezer mások által írt életrajznál többet ér.
Teréz anya miközben a kedvesség, hit, szeretet és könyörületesség élő ikonjává vált szerte a világon, az évtizedeken keresztül belül a lélek sötét éjszakájában vergődött és enyhülés nélkül osztozott a keresztre feszített Krisztus gyötrelmében és magányában. Közben töretlen kedvvel emberfeletti mértékű munkát végzett, egy lelki gyakorlatán töredelmesen bevallja, hogy nem tartja be a szabályzat azon pontját, mely szerint a nővéreknek kettesével kell kijárniuk dolgozni, ugyanis egy másik nővér nem bírná az ő napi munkamennyiségét. Habár az általa alapított és vezetett szerzetesrend intenzíven növekedett és az egyházi és szekuláris világ folyamatosan támogatta elismeréseivel (állami kitüntetések, Nobel díj, rangos meghívások stb...), az ő tekintete csak és kizárólag Krisztusra tekintett, habár "a látvány" nem töltötte el a legcsekélyebb "vigasztalással" sem, bár kételyek között és értetlenül, de rendületlen hűséggel kitartott Jézus mellett mindhalálig.


Kalkuttai Boldog Teréz:
Ima a hivatásbeli hűségért

Uram, újítsd meg bennünk Lelkedet,
tégy minket szabaddá és egységessé!
Uram, engedd, hogy hivatásom nagyságát
a vele járó felelősséggel vállaljam!
Add, hogy elkötelezettségem sohase lankadjon,
ha nehézséggel, gonoszsággal
vagy türelmetlenséggel szembesülök!
Te, Uram, egyedül csak te vagy mindenem!
Minden érted van.
Tedd velem, amit akarsz,
vezess, amerre akarod.
Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem ahogy te.
Istenem, önakaratomból, szerelmedért
hű akarok maradni hozzád,
és mindent megtenni,
amit bölcsességed rólam határozott.
Adj bátorságot, Uram, most,
ebben a pillanatban!
Istenem, a tied vagyok.
Bízom szavadban, hivatásodban.
Teréz "anya" fiatal lányként, albán népviseletben,
mielőtt 18 évesen örökre elhagyta a szülői házat, hogy
Loretto missziós nővérként "lelkeket szerezzen Krisztusnak."

2012. március 11., vasárnap

Nem hitetlen...!

Ma délután a családi hagyatékban kutatva kezembe került a 60-as évekbeli Kincses Könyvek sorozat. Ennek egy darabja Hajnali mise címen "hat évszázad antiklerikális irodalomból" kínál válogatást az egyszerű munkás népnek (igénytelen kivitelben elérhető áron). Habár azt nem értem, hogy Hubay Miklós miért szorult rá arra, hogy ez a gyűjtemény ott éktelenkedjen szakmai életrajzaiban (méghozzá "elbeszélés" megjegyzéssel, mintha ő írta volna a benne szereplő novellákat), de legalább az utószóhoz ne adta volna a nevét. 
"Ajánló bibliográfia és módszertani útmutató"
Kiadja az Országos Széchenyi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani
Központ-Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
A legblődebb propagandaszöveg, amely a "haladó irodalom" egységes harcát hangoztatja (nem bemutatja, nem elemzi, nem ismerteti, csak "hangoztatja" nagyon hangosan), amelyet az ész és erkölcs nevében vív immáron 6 évszázada (ha nem örök idők óta) a minden baj forrása, álszent "klérussal szemben".
Ennyit a hatvanas évek népműveléséről. Eszembe jut csillogó szemű anyai nagyapám is, aki ehhez a célközönséghez, a tanulatlan agrármunkássághoz tartozott, de szenvedélyes olvasó volt, minden érdekelte. Megingathatatlan előfizetője volt az Olcsó Könyvtár és társainak. Szeretett volna minél többet megtudni a világról. Neki ilyen könyvek jutottak. 

A múlt havi Vigiliában olvastam a Léstyán Ferenc atyával készített interjúban:
"Van egy csoport, amelyet az elnyomás megfosztott a kétezer éves egyház lelki kincseitől. Vajon nem volna indokolt, hogy a vallási félképzettség pótlását is fontosnak tartsák? Egy előkelő párizsi hölgy egyszer bevallotta Lacordaire-nek, a Notre Dame híres szónokának, hogy ő hitetlen. Erre az felsorolt néhány jeles hittudományi, filozófiai művet, a hölgy egyiket sem olvasta. Lacordaire következtetése: 
 - Asszonyom, ön nem hitetlen, hanem tudatlan."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...